Siirry sisältöön

Eläinlääkärin eettiset ohjeet

Eläinlääkärin eettiset ohjeet

Ohjeet antavat eläinlääkärille eettisiä ohjeita liittyen yhteiskuntaa, eläinten hyvinvointiin ja toimintaa eläinlääkärinä.

Hyväksytty Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan kokouksessa 26.11.2016.

I    Yhteiskunta

Eläinlääkärin tulee käyttäytymisellään ja toiminnallaan ylläpitää eläinlääkärin tehtävän vaatimaa ammattikuntaan kohdistuvaa arvostusta ja luottamusta.

Eläinlääkäri edistää työllään eläinten ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Ihmisten terveyttä hän edistää ehkäisemällä eläimistä, elintarvikkeista ja elinympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja. Eläinlääkäri käyttää työssään antibiootteja vastuullisesti ja toimillaan pyrkii ennaltaehkäisemään antibiooteille resistenttien bakteerikantojen syntymistä.

II       Eläinten hyvinvointi

Eläinlääkäri toimii eläinten hyväksi erottelematta niitä taloudellisen arvon tai tuottavuuden perusteella. Eläinlääkäri edistää toimillaan eläinten hyvää kohtelua kaikissa olosuhteissa ja huolehtii työssään eläinten asiallisesta kivun hallinnasta. Eläinlääkäri ryhtyy toimenpiteisiin, jos havaitsee eläintä kohdeltavan huonosti.

III       Toiminta eläinlääkärinä

Ammattikunnan työn monipuolisuus ja muiden luottamus eläinlääkärin ammattitaitoon edellyttävät eläinlääkäriltä sitoutumista toimialansa laatuvaatimuksiin ja hyviin toimintatapoihin. Eläinlääkäri vastaa potilaalleen antamasta hoidosta ja toimii asiantuntijana vastuullisesti. Eläinlääkäri pitää yllä ja kartuttaa tietojaan ja taitojaan, ja hän suosittelee vain eläinlääketieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella tehokkaina ja tarkoituksenmukaisina pidettyjä tutkimuksia ja hoitoja. Lausuntoja ja todistuksia antaessaan eläinlääkärin on oltava puolueeton asiantuntija.

Eläinlääkäri toimii työssään asiallisesti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. Eläinlääkäri noudattaa vaitiolovelvollisuuttaan ja edellyttää samaa työyhteisössään. Eläinlääkäri noudattaa Suomen Eläinlääkäriliiton markkinoinnista antamia ohjeita ja pyrkii toiminnallaan edistämään hyvää markkinointitapaa. Eläinlääkäri vaalii ja edistää omalla käytöksellään kollegiaalisuutta eläimen parhaaksi sekä hyvän yhteistyöhengen ylläpitämiseksi.

Eläinlääkäri huolehtii sekä omasta työkyvystään että työyhteisönsä hyvinvoinnista. Jos työkyky tai työssä jaksaminen heikentyy, eläinlääkäri hakee apua ajoissa

IV       Eläimen omistaja tai haltija

Eläinlääkäri suhtautuu aina asiallisesti hänelle esitettyihin avunpyyntöihin. Eläinlääkäri esittelee asiakkaalle eläinlääketieteellisesti mahdolliset hoitovaihtoehdot ja antaa hoitojen kustannuksista ja niiden vaikuttavuudesta riittävän selvityksen ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Eläimen omistajalla tai haltijalla on oikeus valita hoito yhdessä eläinlääkärin kanssa.

Eläinlääkäri kannustaa eläimen omistajia tai haltijoita ottamaan vastuun eläimistä. Eläimen eutanasia tai teurastus on hoitovaihtoehto silloin, kun omistajalla tai haltijalla ei ole mahdollisuutta asialliseen hoitoon tai eläimen pitäminen hengissä aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä.