Siirry sisältöön

Finlands Veterinärförbund

Tillsammans bildar vi veterinärer en stark grupp vars enade röst når längre än våra egna individuella röster. Föreningen grundades 1892.

Kort om förbundet

Syftet för Finlands Veterinärförbund rf är att fungera som en förbindelselänk mellan sina medlemmar och att främja såväl det praktiska som det vetenskapliga arbetet inom det veterinärmedicinska området. 

En av förbundets uppgiften är att utveckla veterinärväsendet i Finland och att övervaka de yrkesrelaterade, sociala, ekonomiska och samhälleliga förmånerna samt att främja även övriga för veterinärkåren gemensamma strävanden. 

Veterinärförbundet utövar publikationsverksamhet och stöder veterinärmedicinsk forskning, anordnar vidareutbildning i form av föredrag och seminarier samt arrrangerar de årligen återkommande Veterinärdagarna. 

Veterinärförbundet väcker ärenden rörande det veterinärmedicinska området samt representerar medlemskåren bland övriga fackliga organisationer och utländska veterinärsammanslutningar. Därtill fungerar veterinärförbundet som underhandlande part i frågor som berör veterinärkåren i fackliga, samhälleliga, ekonomiska och sociala frågor. Veterinärförbundet vidtar också övriga åtgärder vad gäller övervakning av gemensamma intressen. 

Finsk Veterinärtidskrift är vår yrkestidning

Finlands veterinärförbund publicerar tidskriften Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk Veterinäridskrift. Tidningen är de finländska veterinärernas fack- och yrkestidning, som grundades år 1893. Tidningen har utkommit kontinuerligt sedan dess med undantag av två år.

Tidningen består av tre delar: veteskapliga artiklar, övriga artiklar och så kallade återkommande inslag, vilka bland annat består av personalia och organisationsnytt.

Veterinärdagarna är landets största fortbildningsevenemang

Dagarna ordnas årligen och samlar ihop en stor del av finlands veterinärer. Som medlem får du en stor prissänkning på evenemanghets biljettpris.
Under dagarna pågår en utställning där utställningsutrymme kan hyras.

Utställningen är den mest omfattande veterinärmedicinska tilldragelsen i landet där det är möjligt att ställa ut branschrelaterade produkter.

Veterinärförbundet delar årligen ut olika priser

Årets veterinär & Årets veterinärgärning

Sedan år 2001 har Finlands veterinärförbund valt Årets veterinär eller Årets veterinärgärning. Priset delas ut vanligtvis i maj. Målet är att öka branschkännedomen bland allmänheten och stärka branschens inre sammanhörighet.

Topi Salmi -priset

År 2007 grundade Finlands Veterinärförbund och Finlands veterinärmedicinska stiftelse ett pris för forskare kallat Topi Salmi -priset.

Priserna tilldelas vart tredje år till finska veterinärmedicinska forskare vars arbete har internationell påverkan. Forskningen ska ha samhällelig påverkan, och forskarens deltagande i utbildningen av unga forskare ses som en fördel. Även en betydande enskild forskningsupptäckt kan anses vara värdig priset.

Medlemmar av Veterinärförbundet kan föreslå kandidater för priset. Priset är 10 000 euro. Pristagaren håller ett föredrag vid Veterinärdagarnas öppning.

Pris för djurens välfärd

Priset sporrar till att bättre se om djurens välfärd och vill premiera samt fästa uppmärksamhet vid dem som på ett utomordentligt sätt har lyckats i detta värv.

Priset kan ges åt en eller flera personer eller organisationer, som i bred mening fungerar med djur. Nomineringar kan alla medlemmar i Finlands veterinärförbund r.f. göra.

Priset delas ut vart tredje år.

Finlands veterinärförbunds företagarpris

Finlands veterinärförbunds företagarpris utdelas vart tredje år under Veterinärdagarna. 

Genom priset vill vi uppmuntra till veterinärt företagarskap och lyfta fram personer som har lyckats utmärkt i detta. Priset kan tilldelas en eller flera veterinärer.

Företagarpriset kan tilldelas en veterinär som i sin verksamhet har visat sig vara en föregångare som företagare och arbetsgivare, som har fäst särskild uppmärksamhet vid djurens välfärd samt fungerat aktivt veterinärkåren till godo.

Bli medlem

Du kan söka medlemskap genom att fylla i medlemsansökan. Vid frågor kan du kontakta oss. Personernas språkinformation hittar du i kontaktuppgifterna. Du når oss alla via adressen toimisto@sell.fi.