Siirry sisältöön

Valtion virkamies

Eläinlääkäreitä toimii monissa eri tehtävissä valtiolla.

Eläinlääkäreitä toimii monissa eri tehtävissä valtiolla Maa- ja metsätalousministeriössä, Sosiaali- ja terveysministeriössä, Ruokavirastossa, aluehallintovirastoissa, Puolustusvoimilla, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa (FIMEA), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) ja Luonnonvarakeskuksella (LUKE).

Virka on julkisoikeudellinen palvelussuhde, jota käytetään, kun työn hoitamiseen liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä eli yksityisten eduista, oikeuksista ja velvollisuuksista päättämistä. Valtiosektorilla valtaosa eläinlääkäreistä on virkasuhteessa ja toimii tehtävässään virkavastuulla. Valtiosektorin virkamieheen sovelletaan virkamieslakia, joka eroaa osittain työsopimuslaista.

Valtion virka- ja työehtosopimukset

Palvelussuhteessa noudatettavista käytännön ehdoista kuten palkkausjärjestelmistä, työaikajärjestelyistä ja vuosilomista on sovittu työmarkkinajärjestöjen ja valtion edustajien kanssa solmimilla virka- ja työehtosopimuksilla. Eläinlääkäriliitto kuuluu lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien yhteiseen neuvottelujärjestöön, Lääkäriliittojen neuvottelujärjestöön, joka on Akavan julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsen. JUKO neuvottelee valtakunnallisena pääsopijajärjestönä valtion virka- ja työehtosopimuksista myös Eläinlääkäriliiton jäsenten puolesta.

Valtion virka- ja työehtosopimukset on koottu yhteen Valtiovarainministeriön-sivuille. Näistä sopimuksista löytyvät muun muassa poissaoloja, työaikaa, vuosilomaa ja matkakustannusten korvaamista koskevat määräykset. Palkkausjärjestelmät on sovittu virastokohtaisin virka- ja työehtosopimuksin. Niitä koskevat sopimukset sekä palkkataulukot ovat saatavissa kustakin virastosta.

Valtion virastoissa työskentelevät JUKOn alaisten liittojen jäsenet valitsevat keskuudestaan luottamusmiehiä henkilöstön edustajiksi. Luottamusmiehet voivat tarvittaessa edustaa henkilöstöä erilaisissa työnantajan kanssa käytävissä neuvotteluissa tai auttaa yksittäisiä virkamiehiä erilaisissa palvelussuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa.

Ajantasaiset yleiskorotukset

Voimassa olevat työehtosopimukset sekä niihin perustuvat palkankorotukset on koottu työehtosopimusneuvottelut-sivulle.

Valtion valiokunta

Valtion eläinlääkärien asioita käsitellään Valtion valiokunnassa (VAVA). Valiokunnan toiminnan kannalta on tärkeää, että mukana on kattava edustus eri valtionhallinnon sektoreilta. Valtion valiokunta käsittelee valtion palveluksessa työskentelevien eläinlääkärien virkasuhteiden ehtoihin, palkkaukseen ja hallinnon rakenteisiin sekä tulevaisuuden uudistuksiin liittyviä asioita. Valiokunta on tärkeä kanava kentän ja eri sektorien mielipiteiden ja ongelmien saattamisessa liiton tietoon.

Juristi vastaa -palstan nostoja

Virkaan nimittäminen edellyttää aina perusteita

Virantäytössä tavoitteena on, että viranomainen saa palvelukseensa mahdollisimman ammattitaitoisen ja pätevän henkilön.
Lue juristin vastaus

Tarvitaanko sivutyön tekemiseen työnantajan lupa?

Moni eläinlääkäri tekee varsinaisen päätyönsä ohella sivutoimisesti toista työtä tai toimii sivutoimisena yrittäjänä.
Lue juristin vastaus

Osittaisesta hoitovapaasta

Liiton jäsenneuvontaan tulee usein kysymyksiä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä perhevapaisiin liittyen.
Lue juristin vastaus

Kattava materiaalipankki käytössäsi

Jäsenenä hyödynnät kaiken materiaalipankin sisällön, jotka on tehty tukemaan eläinlääkärin työelämää. Sektorikohtaisten suositusten lisäksi löydät yhdestä paikasta myös liiton yleiset suositukset ja menneiden koulutusten tallenteita.

Jatkuva kehitys

Eläinlääkärillä on lakiin perustuva velvollisuus täydennyskoulutuksella huolehtia ammattitaitonsa säilymisestä ja kehittymisestä. Työnantajan velvollisuus on luoda edellytykset täydennyskoulutukseen pääsemiselle.

Saamistaan koulutuksista on eläinlääkärin hyvä pitää kirjaa esimerkiksi tallentamalla saamansa osallistumistodistukset, joita pystyy mahdollisesti hyödyntämään erikoistumiskoulutuksessa.

Tytäryhtiömme Fennovetin koulutuskalenterista ja Eläinlääkärilehdestä löytyy tietoa tulevista koulutuksista. Tutustu myös liiton suositukseen täydennyskoulutuksista.

Jäikö jokin mietityttämään?

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Voit aina olla yhteydessä toimistoomme ja kysyä ohjeita. Yleiset kysymykset voit suunnata toimiston sähköpostiosoitteen, kun taas lakipalvelu neuvoo työsopimuksissa sekä työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.