Siirry sisältöön

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Eläinlääkäriliitto on Suomen eläinlääkärien ammattijärjestö ja edunvalvoja. Olemme arvostettu yhteiskunnallinen toimija, vahva vaikuttaja ja eläinlääkärien puolestapuhuja. Vaikutamme monipuolisesti eläinlääkärien työkenttään liittyvään päätöksentekoon.

Vaikutamme monipuolisesti eläinlääkärien työkenttään liittyvään päätöksentekoon. Se tarkoittaa että vaikutamme sekä yhteiskunnallisissa asioissa että työehtoasioissa. Opiskelijat ovat keskeinen jäsenryhmä Eläinlääkäriliiton toiminnassa, sillä he muodostavat liiton tulevaisuuden.

Suomessa toimii noin 3 500 eläinlääkäriä, joista valtaosa, noin 3 000, on Eläinlääkäriliiton jäseniä. Tämän kattavan jäsenpohjan ansiosta liitto on merkittävä vaikuttaja päätöksenteossa, mikä palvelee koko eläinlääkärin ammattikunnan etuja. Eläinlääkäriliitto on Suomen ainoa organisaatio, joka keskittyy eläinlääkärialan työelämäkysymysten edistämiseen, mikä korostaa sen roolia alamme keskeisenä tukijana ja puolestapuhujana.

Liitto osallistuu säännöllisesti julkiseen keskusteluun asiantuntijan roolissa, kun esimerkiksi mediassa viestitään eläinlääkärin ammattiin tai toimialaan liittyvistä asioista. Kun mediassa halutaan tietää, miten jokin tietty asia vaikuttaa eläinlääkärien työhön, otetaan tavallisesti yhteyttä Eläinlääkäriliittoon.

Eläinlääkäriliiton missiona on terve ja hyvinvoiva eläinlääkäri, joka jaksaa tehdä työtä eläkeikään asti.

Monia tapoja vaikuttaa

Edunvalvonta ja vaikuttamistyötä tehdään monilla eri tavoin.

Eläinlääkäriliitto

Eläinlääkärialan asiantuntijana liitto hallitsee laajasti yksityisen, julkisen ja yrittäjäsektorin näkökulmat.

Organisaatiomme on suunniteltu funktionaalisesti, mikä tarkoittaa tehtävä- ja toimintojakoista rakennetta, optimoiden jäsenten mielipiteiden käsittelyn päätöksenteossa. Tämä rakenne mahdollistaa tehokkaat ratkaisut haastaviinkin kysymyksiin, hyödyntäen valiokuntia, hallitusta, valtuuskuntaa sekä jäsenpalautetta ja edustajiamme keskeisissä toimielimissä.

Liiton toimisto koostuu alansa huippuosaajista, mikä takaa asiantuntevan tuen jäsenistöllemme.

Osana Akavaa

Eläinlääkäriliitto on osa Akavaa, korkeakoulutettujen keskusjärjestöä, joka käsittelee laajemman spektrin työelämäkysymyksiä, kuten yleislainsäädännön valmistelua (esimerkiksi työsopimus-, työaika-, työturvallisuus- ja työterveyslait) sekä työttömyys-, sosiaali- ja eläketurvakysymyksiä, jotka ovat osa työelämän turvaverkkoa.

Vaikka Akava toimii yleisemmällä tasolla, Eläinlääkäriliiton erityisroolina on varmistaa, että eläinlääkärialan näkökulmat ja tarpeet otetaan huomioon Akavan kannanotoissa, turvaten näin alamme edunvalvonnan tehokkuuden.

Kainsainvälinen toiminta

Olemme jäsen eurooppalaisessa eläinlääkärijärjestöjen yhteenliittymässä nimeltä Federation of Veterinarians of Europe (FVE). Järjestö edustaa eläinlääkärijärjestöjä 38 eurooppalaisesta maasta ja eläinlääkäreitä, jotka työskentelevät kaikilla sektoreilla. FVE:n alajärjestöjä ovat UEVP (praktikot), UEVH (hygieenikot), EASVO (virkaeläinlääkärit) ja EVERI (koulutus, tutkimus ja teollisuus). Olemme myös näiden alajärjestöjen jäseniä.

Käytännössä kansainväliseen toimintaan kuuluu tiivis yhteydenpito ja säännölliset tapaamiset muiden eurooppalaisten eläinlääkärijärjestöjen kanssa. FVE:n yleiskokouksia järjestetään vuodessa kaksi ja niiden yhteydessä järjestetään myös FVE:n alajärjestöjen kokoukset. Kokouksiin lähtevä liiton delegaatio on pääsääntöisesti nelihenkinen, jotta liitolla on edustus kaikissa alajärjestöjen kokouksissa.

Pohjoismaiset ja baltialaiset eläinlääkärijärjestöt pitävät yleensä yhteisen valmistelukokouksen ennen FVE:n kokouksia. FVE:n kokouksiin osallistuu liitosta useimmiten puheenjohtaja, yksi tai useampi hallituksen jäsen ja toiminnanjohtaja. Osallistujat päätetään puolivuosittain tai vuosittain.

Lisäksi tiivistä kansainvälistä yhteistyötä tehdään Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä. Maiden Eläinlääkäriliiton saattavat kokoontua pohtimaan esimerkiksi yhteisiä linjauksia FVE:n kokouksissa käsiteltäviin asioihin ja muihin ajankohtaisiin asioihin.

Liitolla on myös edustajia Kansainvälisen terveyden neuvottelukunnassa ja se tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisiin Eläinlääkäriliittoihin.

Yhteistyöhankkeet

Eläinlääkäriliiton yksi tapa vaikuttaa on toimia kumppanina erilaisissa hankkeissa. Katso millaisissa hankkeissa olemme mukana.

Lue lisää yhteistyöhankkeista

Lausunnot

Eläinlääkäriliitto saa paljon lausuntopyyntöjä ja antaa lausuntoja säännöllisesti, koska tunnemme eläinlääkärien toimialan.

Liitto esittää kannanottoja ja lausuntoja merkittävissä lainsäädäntöhankkeissa, tarjoten lainsäätäjille asiantuntevia näkemyksiä ehdotusten vaikutuksista eläinlääkärialaan ja ammattilaisten työelämään. Vankan mandaattinsa ansiosta liiton mielipiteillä on merkittävä vaikutusvalta.

Liiton antamat lausunnot.

Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa lausuntoihin

Eläinlääkäriliiton kanta pyydetään tyypillisesti silloin, kun hallitus antaa eläinlääkärien työhön merkittävästi vaikuttavan lakiesityksen eduskunnalle. Erityisen tärkeissä tapauksissa liitosta saatetaan kutsua asiantuntija jo lakiesityksen valmisteluvaiheeseen. Kannanoton valmisteluprosessi etenee seuraavasti:

 1. Viestinnän kautta jäsenille tarjotaan mahdollisuus esittää kommentteja.
 2. Liiton valiokunnat käsittelevät toimialaansa liittyvät lakiesitykset ja antavat lausuntonsa.
 3. Kootaan asiantuntijajäsenten näkemykset.
 4. Hallitus ja toimisto finalisoivat lausunnon yhteistyössä.
 5. Eriävät mielipiteet voivat edellyttää kannanoton viemistä valtuuskunnan käsittelyyn, kuten tapahtui turkiseläinten tarhausta koskevassa kannanotossa.

Tämä monivaiheinen prosessi varmistaa jäsenistön näkemysten huomioon ottamisen ja liiton kannanottojen asiantuntevuuden.

Tutkimukset

Eläinlääkäriliitto tekee säännöllisesti tutkimuksia, joiden tuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa.

Lue lisää Eläinlääkäriliiton tekemistä tutkimuksista.

Vaikuttaminen yhteiskunnassa

Jäsentemme osaaminen on laaja-alaista: eläinlääkärit huolehtivat eläinten terveyden- ja sairaudenhoidosta, eläinsuojelusta ja tarttuvien eläintautien vastustamistyöstä sekä elintarvikevalvontaan ja -hygieniaan ja ihmisen elinympäristön terveellisyyden valvontaan liittyvistä tehtävistä.  

Yhteinen terveys

Valtaosa ihmisten ja eläinten taudinaiheuttajista on yhteisiä. Siksi eläinlääkäreillä on merkittävä rooli myös ihmisen terveydelle. Elintarvikkeiden, veden ja ilman kautta myös ihmisen terveys voi olla uhattuna. Seura- ja tuotantoeläinten terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin asiantuntijoina eläinlääkärit vaikuttavat suoraan ja välillisesti ihmisen hyvinvointiin.

Eläinlääkäriliitto järjesti kampanjan, jonka tavoitteena oli kasvattaa Suomen kansa tietoisuutta yhteisestä terveydestä.

Lue lisää yhteisestä terveydestä (One Health)

Eläinten hyvinvointi

Voimme vaikuttaa eläinten hyvinvointiin antamalla lausuntoja eläinten hyvinvointiin ja eläinsuojelurikkomuksiin liittyvässä lainsäädännössä ja muussa hallinnon uudistamisessa.

Eläinlääkärit tekevät paljon ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä tuotantoeläintiloilla ja eläinlääkärin vastaanotolla. He neuvovat eläinten omistajia eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Terveys on hyvinvoinnin keskeinen osa.

Eläinlääkärien työhön ja osaamiseen kuuluu eläintauteihin ja elintarvikehygieniaan liittyvää työtä, joka vaikuttaa myös ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Lisää lisää vaikuttamisesta eläinten hyvinvointiin

Työehtoasiat

Monimutkaistuvassa työelämässä on olennaista, että ammattikuntaa edustaa vahva edunvalvoja, joka ymmärtää alan haasteet ja dynamiikan sekä omistaa laajan mandaatin edustaa kaikkia sen jäseniä. Mitä laajempi jäsenistön kattavuus on, sitä painoarvoisempi ja vaikuttavampi liiton harjoittama edunvalvonta ja vaikuttamistyö ovat.

Eläinlääkärien ammattikunnalla on pitkät perinteet työelämän ehtojen kehittämisessä, alkaen vuodesta 1892, jolloin Eläinlääkäriliitto perustettiin. Vuosikymmenten aikana liitto on kumuloinut merkittävän määrän tietoa ja kokemusta, joka mahdollistaa eläinlääkärien työn ja ammattikunnan tarpeiden syvällisen ymmärtämisen. Tämän historian ja asiantuntemuksen myötä liitto on asemoitunut eläinlääkärien työelämän ehtojen ja ammattikunnan edunvalvonnan keskeiseksi toimijaksi, pystyen tehokkaasti edistämään ja suojelemaan eläinlääkärien etuja nykypäivän yhä monimutkaisemmassa työelämässä.

Eläinlääkärien toimialan sopimukset ja työsuhdeneuvottelut

Julkinen sektori (kunnat, valtio, yliopisto)

Koostuu kollektiivisopimuksista, eli niin kutsutuista työehtosopimuksista, eli TES:stä.

 • Kuntien kunnaneläinlääkärit, valvontaeläinlääkärit ja hygieenikot: Lääkärisopimus (jota täydentää Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus (KVTES).
 • Ruokavirasto, ministeriöt, Fimea, Puolustusvoimat ym.: Valtion virka- ja työehtosopimus (VES), joita tarkentavat paikallisesti tehdyt sopimukset.
 • Helsingin yliopisto: Yliopistojen yleinen työehtosopimus.

Eläinlääkäriliitto valvoo julkisen sektorin eli kunnan, valtion ja yliopistosektorin jäsentemme ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. Keskeisellä sijalla ovat virka- ja työehtosopimukset.

Lue lisää julkisen puolen työehtosopimusneuvotteluista.

Yksityinen sektori

Alalla ei ole työehtosopimuksia, koska työpaikat ja työsuhteet ovat heterogeenisia. Yksityiselle puolelle on laadittu:

 • Työelämän lakipaketti.
 • Eläinlääkäriliiton työehtosuositus ja muuta liiton laatimat suositukset auttavat yksittäisissä työsopimusneuvotteluissa sopimaan juuri kyseiseen työsuhteeseen liittyen sopivimmalla tavalla.
 • Yksityisen sektorin yrittäjillä on lisämateriaaleja työnantajuuteen liittyen.

Yksityinen sektori työllistää merkittävän määrän Eläinlääkäriliiton jäsenistä. Yksityisen sektorin eläinlääkärien työehdot ovat moninaiset, mikä heijastuu alueen heterogeenisuudesta. Tämän vuoksi yksityisellä sektorilla ei ole yhteistä työehtosopimusta.

Työehtosopimuksen puuttuminen johtuu osittain siitä, että sopimus pyrkisi yhdenmukaistamaan työehtoja pitkällä aikavälillä, luoden alan ”normaalin”, joka saattaisi tehdä poikkeavista ehdoista neuvottelemisen haasteellisemmaksi. Lisäksi työehtosopimuksen neuvottelu vaatii aina kompromissin työnantaja- ja työntekijäpuolen välillä, mikä voi olla haastavaa alan laajassa ja monimuotoisessa kontekstissa.

Eläinlääkärien työn luonteen vuoksi, jossa työsidonnaisuus on jo valmiiksi vahvaa, työaikajoustojen hyödyntäminen työlainsäädännön tarjoamalla tavalla ei välttämättä ole alalle edullista. Nämä joustot on tyypillisesti suunnattu valtakunnallisille työmarkkinaosapuolille. Sama peruste pätee myös yksityisalan lääkäreihin, jotka niin ikään työskentelevät ilman työehtosopimusta. Yhteistyö Keskusjärjestö Akavan ja muiden akavalaisten liittojen kanssa on olennainen osa tätä edunvalvontatyötä.

Valiokunnat ajavat eri sektorien etuja

Valiokunta on tärkeä kanava kentän ja eri sektorien mielipiteiden ja ongelmien saattamisessa liiton tietoon. Valiokunnat toimivat liiton sisällä valmistellen oman alansa aloitteita ja esityksiä hallitukselle ja valtuuskunnalle sekä hoitavat kunkin valiokunnan toimenkuvaan kuuluvat asiat.

Esimerkkejä vaikuttamisesta käytännössä

Yhteistyökumppanina tukemassa

Eläinlääkäriliiton yksi tapa vaikuttaa on toimia kumppanina erilaisissa hankkeissa. Olemme kumppani Välitä Viljelijästä -projektissaa ja tuomme taloudellisesti EPE-tukipuhelimen toimintaa.
Tutustu yhteistyöhankkeisiin

Eläinlääkärin työn tunnettuus

On tärkeää, että suomalaiset ymmärtävät, että eläinlääkärit työskentelevät hyvin erilaisissa tehtävissä ja heillä on merkittävä rooli myös ihmisen terveydelle. Aiheesta tehtiin myös laaja kampanja.
Eläinlääkärin ammatti

Aktiivisesti mukana sopimusneuvotteluissa

Eläinlääkäriliitto on aktiivisesti mukana neuvotteluissa. Esimerkiksi vuonna 2023 saavutettiin merkittävä korotus kunnan päivystyskorvaukseen. Lisäksi kunnassa työskenteleville hygieenikoille saatiin sovittua lounas osaksi työaikaa. Tällaiset muutokset vaikuttavat merkittävästi palkkaukseen tai työaikaan.
Tutustu neuvotteluihin