Siirry sisältöön

Hyväksytty Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan kokouksessa 26.11.2016. Tietojen ajanmukaisuutta seurataan jatkuvasti.

Ohjeen tarkoitus

Markkinointiohjeen tarkoituksena on saattaa markkinointikäytäntö sellaiseksi, että mahdollinen asiakas saa oikean kuvan tarjolla olevista eläinlääkäripalveluista. Markkinoinnin sisällön perusteella tulee palveluiden hakijan voida päättää, vastaavatko tarjotut palvelut hänen tarpeitaan. Yhtenäinen markkinointi auttaa myös ylläpitämään kollegiaalista henkeä eläinlääkärikunnnassa.

Ohjeen soveltaminen

Markkinointiohje koskee kaikkia Suomen Eläinlääkäriliiton jäseniä. Ohjetta sovelletaan eläinlääkintäpalveluja koskevaan ilmoituksiin riippumatta siitä, mitä tiedotusvälinettä markkinoinnissa kulloinkin käytetään. Ohjetta sovelletaan myös silloin kun eläinlääkäri käyttää tai antaa käyttää ammattiaan, oppiarvoaan tai asemaansa muussa kuin eläinlääkärin toimintaa koskevassa markkinoinnissa.

Markkinoinnin sisältö

Markkinoinnin on oltava totuudenmukaista, asiallista ja luotettavaa. Sen on annettava oikea kuva tarjottavan palvelun merkityksestä, eikä markkinoinnilla luoda tarpeetonta eläinlääkäripalveluiden kysyntää. Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Eläinlääkärillä tulee olla riittävä taito ja välineistö ammatin harjoittamiseen.

Markkinoinnilla ei tule antaa kuvaa siitä, että eläinlääkäri myy työtään alennuksella. Kampanja-alennusten on kohdistuttava muuhun kuin eläinlääkärin työhön.

Markkinointi voi sisältää asiakasta hyödyttävää tietoa tutkimus- ja hoitomuodoista. Markkinoinnilla ei luoda eläinlääkinnällisesti perusteettomia tarpeita. Eläinlääkäri voi rajata tarjoamansa eläinlääkäripalvelut.

Markkinoinnissa pidättäydytään lääkemainonnasta. Jos halutaan erityisestä syystä liittää muuta mainontaa eläinlääkärintoimintaa koskevan ilmoituksen yhteyteen, se erotetaan selvästi eläinlääkäritoiminnan ilmoituksesta.

Markkinointi sisältää ajantasaiset tiedot vastaanottavasta eläinlääkäristä, vastaanottopaikasta ja -ajasta sekä ajanvarausmahdollisuudesta.

Hinnat

Toimenpiteiden hinnat ovat nähtävissä toimipaikassa. Kokonaishinta-arvio ilmoitetaan asiakkaalle ennen toimenpidettä. Hinnat ilmoitetaan vertailukelpoisella tavalla.

Pätevyyden ilmoittaminen

Avoin tai peitelty vertailu toisiin palvelun tuottajiin on kiellettyä. Markkinoinnissa ei anneta sellaista kuvaa, että ilmoittaja olisi toista eläinlääkäriä ammatillisesti pätevämpi. Erikoistunut eläinlääkäri saa kuitenkin ilmoittaa omasta erikoispätevyydestään. Epävirallisia lisäpätevyyksiä ei mainita. Eläinlääkärin erikoisosaaminen ilmaistaan Eläinlääkärinliiton suosittelemilla periaatteilla, jotka löytyvät liiton verkkosivuilta www.sell.fi.

Palvelun tuottaja

Palvelun tuottajan tulee olla selkeästi tunnistettavissa kaikessa markkinoinnissa. Palvelupisteessä tulee olla selkeästi tieto vastaavasta eläinlääkäristä ja hänen yhteystietonsa.

Eläinlääkäriliittoon kuuluminen

Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan eettisiä ohjeita, kollegiaalisuussääntöjä ja markkinointiohjeita. Tällä tiedolla voi olla yleisölle merkitystä, ja eläinlääkäri voi tuoda ilmi jäsenyytensä myös markkinoinnin yhteydessä ilmaisulla: ”Suomen Eläinlääkäriliiton jäsen”. Liiton jäsenillä on myös oikeus käyttää tietyin edellytyksin markkinoinnissaan Eläinlääkäriliiton logoa.

Markkinoinnin valvonta

Eläinlääkärien markkinointia valvovat Suomen Eläinlääkäriliiton toimisto, liiton eettinen valiokunta sekä liiton luottamusneuvosto.