Kategoriat: 
Työelämä

Eläinlääkärin ammattiin liittyy työturvallisuusriskejä

Eläinlääkärin työkenttä on monipuolinen ja täynnä mahdollisuuksia. Ammattiin liittyy myös työturvallisuusriskejä.

Työstä aiheutuvat terveyshaitat vaihtelevat tehtäväkohtaisesti. Potilastyötä tekevien eläinlääkärien kokonaistyöajat ovat muuhun väestöön verrattuna pidempiä ja esimerkiksi päivystävien kunnaneläinlääkärien työsidonnaisuus on poikkeuksellisen korkea.  

Vuoro- ja päivystystyö nostaa tapaturmariskiä ja lisää työhön liittyviä onnettomuuksia. Työn epäsäännöllisyys voi myös aiheuttaa unihäiriöitä ja psyykkistä kuormitusta, joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa työuupumukseen. 

Eläinlääkäri saattaa altistua työpäivän aikana lääkeaineille, anestesiakaasuille, röntgensäteilylle, hankalille työasennoille ja eläinten puremille. Eläinlääkäri voi työssään kohdata myös zoonooseja. 

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä ovat muun muassa yksin työskentely, epäsäännölliset työajat, työnantajan ja -tekijän vaatimukset, työyhteisön haasteet, arvoristiriidat ja väkivallan uhka. Sosiaalisen median myötä lisäkuormitusta tuo yksittäisen eläinlääkärin toimintaan kohdistuva julkinen keskustelu, johon eläinlääkäri ei voi esittää omaa näkemystään vaitiolovelvollisuuden takia. 

Työturvallisuuspäivä muistuttaa oikeudesta turvalliseen työympäristöön

Suomessa työnantajalla on velvollisuus järjestää terveellinen ja turvallinen fyysinen ja psyykkinen työympäristö. Työntekijä on velvollinen noudattamaan turvallisuusohjeita ja hänen tulee ilmoittaa havaituista puutteista omalle esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle. 

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää juhlitaan 28. huhtikuuta. Teemapäivän tarkoituksena on muistuttaa jokaisen oikeudesta turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. 

Liitto on jäsenten tukena

Liiton juristien neuvonnassa annetaan säännöllisesti neuvontaa jäseille jaksamiseen liittyvissä asioissa. Tyypillisesti kyse on silloin päivystyksen määrä ja siitä maksettava korvaus. Myös autetaan paikallisissa sopimuksissa, joita päivystysasioista solmitaan. Lisäksi annetaan melko tiheästi ohjeistusta työyhteisöjen ilmapiiriongelmissa. 

Liitto tarjoa jäsenilleen esimerkiksi seuraavia apuvälineitä työhyvinvoinnin edistämiseen:

  • Eläinlääkäriliiton suositus sijaisten ja uusien työntekijöiden perehdyttämisen rungoksi on julkaistu. Perehdytysrungon tavoitteena on tarjota apuväline uuden työntekijän perehdytyksessä läpi käytävistä asioista. Tämä opas löytyy materiaalipankista.
  • Opas eläinlääkärien työterveydestä tarjoaa työkaluja yrittäjäeläinlääkäreille, eläinlääkärien työnantajille ja työterveydenhuollon asiantuntijoille. Opas ohjaa pohtimaan oikeita työtapoja, joilla voi ehkäistä työperäisiä sairauksia ja tapaturmia. 

Jaa Ajankohtaista