Kategoriat: 
Neuvottelut
Työelämä

Kunta-alalle sopimus

Kunta-alan pitkälliseen työriitaan saatiin ratkaisu 6.6.2022, kun Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, JUKO sekä JAU saavuttivat yhteisymmärryksen uudesta virka- ja työehtosopimuksesta. Kaikkien kolmen järjestön hallinnot ovat nyt hyväksyneet neuvottelutuloksen. Neljäs pääsopijajärjestö Sote ry ei ole mukana sopimuksessa.

Uusi sopimus tehtiin sovittelulautakunnan 10.5.2022 antaman sovintoesityksen pohjalta. Sote ry:tä lukuun ottamatta kaikki muut pääsopijajärjestöt olivat valmiita hyväksymään sovittelulautakunnan esityksen. Sovintoesitys kaatui Sote ry:n hylkäämiseen, mutta sen pohjalta lähdettiin neuvottelemaan tätä nyt hyväksyttyä erillisratkaisua KT:n, JUKOn ja JAUn kesken. Erillisratkaisu koskee kaikkia kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia, mukaan lukien Lääkärisopimus.

Uudet sopimukset ovat voimassa 1.5.2022-30.4.2025. Palkankorotukset tälle vuodelle ovat 2,0 % yleiskorotus 1.6.2022 sekä 0,5 % keskitetty järjestelyerä 1.10.2022. Praktikkoeläinlääkärien osalta 2,0 % yleiskorotus käytetään keskitetysti päivystyskorvausten nostoon 1.1.2023 eli praktikot eivät tänä vuonna saa yleiskorotusta. 0,5 % keskitetyn järjestelyerän käytöstä neuvotellaan KT:n ja Eläinlääkäriliiton kesken heti syksyn alussa ja järjestelyerän käytöstä tiedotetaan syyskuussa.

Vuosien 2023 ja 2024 korotukset on alustavasti sovittu tasolle 1,5 % yleiskorotus sekä 0,4 % paikallinen järjestelyerä, jotka tulevat kumpanakin vuonna maksuun 1. kesäkuuta. Korotuksiin liittyy kuitenkin perälauta: mikäli verrokkialoilla eli teknologiateollisuudessa, kemian perusteollisuudessa sekä auto- ja kuljetusalalla sovitaan korkeammista korotuksista, nousevat myös kuntasektorin palkankorotukset nyt sovitusta tasosta.

Myös eläinlääkäritaksan palkkiot nousevat palkankorotusprosentteja mukaillen 2,51 % 1. kesäkuuta 2022 ja 1,9 % 1. kesäkuuta vuosina 2023 ja 2024. Mikäli vuosien 2023 ja 2024 korotukset nousevat nyt sovitusta tasosta ns. perälautamääräyksen takia, nousee myös taksan korotukset.

Näiden palkankorotusten lisäksi sovittiin viisivuotisesta palkkaohjelmasta vuosille 2023-2027. Tämä tarkoittaa kunta-alan palkansaajille yhteensä 5,1 % ylimääräisiä korotuksia seuraavan viiden vuoden aikana. Palkkaohjelman vuosittaiset korotukset ovat 1 % luokkaa ja ne jaetaan pääsääntöisesti paikallisina järjestelyerinä. Palkkaohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Lääkärisopimuksen ja siihen sisältyvän Eläinlääkäriliitteen osalta neuvotteluja käytiin suoraan KT:n ja Eläinlääkäriliiton välillä. Neuvotteluissa saavutettiin merkittävä parannus praktikoiden päivystyskorvauksiin, jotka nousevat yli 1,5-kertasiksi vuoden 2023 alusta lukien. Jatkossa arkipäivystyksestä tulee maksaa minimissään 5,73 euroa tunnilta ja pyhäpäivystyksestä 9,78 euroa tunnilta. Tällä hetkellä summat ovat 3,69 euroa sekä 6,36 euroa. Päivystyskorvaukset myös ilmoitetaan Lääkärisopimuksessa jatkossa euromääräisinä ja monimutkaisesta laskentakaavasta luovutaan.

Monessa kunnassa päivystyskorvaukset on sovittu paikallisesti Lääkärisopimusta korkeammalle tasolle. Neuvotteluissa työnantajapuoli suostui Eläinlääkäriliiton esitykseen ottaa korotusten kustannuslaskennassa huomioon myös nämä olemassa olevat paikalliset sopimukset ja tämä uusi, työntekijämyönteinen laskentatapa mahdollisti historiallisen korkean korotuksen.

Päivystyskorvausten korotukset rahoitettiin praktikoiden tämän vuoden yleiskorotuksesta. Praktikot eivät siis tänä vuonna saa yleiskorotusta, vaan sen sijaan päivystyskorvauksia korotetaan 1.1.2023 lukien. Hygieenikoille ja valvontaeläinlääkäreille 2 % yleiskorotus maksetaan normaalisti eli päivystyskorvausten nosto ei vaikuta muiden kuin praktikkoeläinlääkärien palkankorotuksiin. Vuosien 2023 ja 2024 yleiskorotukset tulevat normaaliin tapaan kaikille eli myös praktikoille. Vuoden 2023 palkankorotukset on kaikkien eläinlääkärien osalta aikaistettu ja tulevat muista ammattiryhmistä poiketen maksuun jo 1.1.2023.

Eläinlääkäriliitteeseen lisättiin myös uutta tekstiä päivystysjärjestelyihin liittyen. Jatkossa viikonloppupäivystys tulisi jakaa eläinlääkärien kesken, mikäli eläinlääkintähuollon tarkoituksenmukainen toiminta sen mahdollistaa. Tällöin on tarkoituksenmukaista sopia, että molemmat eläinlääkärit saavat jaetusta viikonloppupäivystyksestä päivystysvapaan. Arkipäivystysten osalta eläinlääkärin ei tulisi joutua päivystämään yli kahta arkipäivystystä peräkkäin.

Eläinlääkäriliitteeseen tuotiin uutena elementtinä vaihtoehtoinen tapa eli tuntipankki päivystysvapaiden laskemiseen. Päivystysvapaat voidaan laskea myös suoraan tehtyjen päivystystuntien perusteella, jolloin jokaisesta päivystystunnista kertyy päivystysvapaata tietyn kertoimen mukaan. Tämä mahdollistaa päivystysten jakamisen entistä joustavammin, kun lyhyemmästäkin päivystyspätkästä kertyy vapaata. Muutos ei lisää päivystysvapaiden määrää.

Eläinlääkäriliiton ja KT:n välinen eläinlääkärityöryhmä jatkaa työtään myös uudella sopimuskaudella. Työryhmässä neuvotellaan eläinlääkärien palkkausjärjestelmän kehittämisestä ottaen huomioon mahdolliset uuden eläinlääkintähuoltolain mukanaan tuomat muutokset. Palkkausjärjestelmän mahdollisen uudistamisen yhteydessä osapuolet neuvottelevat myös muutoksista työaikamääräyksiin.

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen puolella tärkein eläinlääkäreitä koskeva muutos liittyy palkallisiin perhevapaapäiviin. Uuden sopimuksen myötä kunnan viranhaltija/työntekijä saa palkallista raskausrahakautta 40 päivää. Lisäksi jatkossa kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivää eli vanhempainvapaan osalta ratkaisu on täysin tasa-arvoinen vanhempien välillä.

Kunta-alan uutta sopimusta käsitellään myös jäsensivulla sekä Eläinlääkärilehdessä 5/2022.
Perhevapaauudistuksesta voit lukea lisää Eläinlääkärilehdestä 4/2022. Lehtiarkistoon pääset tästä.

Jaa Ajankohtaista