Siirry sisältöön

Luottamusneuvoston toimintasääntö

Hyväksytty valtuuskunnan kevätkokouksessa 15.5.2004.

1 § Yleistä

Liiton luottamusneuvoston tehtävänä on hallituksen ja valtuuskunnan ohella sovinto- ja
kunniatuomioistuimena käsitellä asioita, jotka koskevat arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden
ylläpitämistä liiton jäsenten keskuudessa, samoin kuin liiton sääntöjen, eläinlääkärien eettisten ohjeiden,
kollegiaalisuudesta annettujen määräysten sekä hallituksen tai valtuuskunnan päätösten noudattamista.

2 § Jäsenet
Luottamusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, jotka liiton valtuuskunta valitsee
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Luottamusneuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Luottamusneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on
vähintään neljä muuta jäsentä.

Luottamusneuvoston puheenjohtajana tai jäsenenä ei voi olla liiton valtuuskunnan eikä hallituksen jäsen.
Luottamusneuvoston sihteerinä toimii hallituksen valitsema liiton toimihenkilö.

3 § Asian vireilletulo
Luottamusneuvoston tulee ottaa yksittäisasia käsiteltäväkseen hallituksen pyynnöstä tai luottamusneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin yhteisestä pyynnöstä. Valtuuskunnan tai hallituksen pyynnöstä luottamusneuvosto voi myös antaa lausuntoja yleisistä periaatteellisista kysymyksistä, jotka liittyvät eläinlääkärikunnan eettisiin ja kollegiaalisiin kysymyksiin.

Liiton yksittäisen jäsenen halutessa saada asian luottamusneuvoston käsiteltäväksi on pyyntö esitettävä
kirjallisesti luottamusneuvoston puheenjohtajalle tai sihteerille.

4 § Valmistelu

Luottamusneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin tehtävänä on vastata luottamusneuvoston käsiteltäväksi tulevan asian valmistelusta. Puheenjohtaja ja sihteeri voivat yhteisellä päätöksellä harkintansa mukaan kieltäytyä panemasta yksittäisen jäsenen esittämää asiaa vireille luottamusneuvostossa. Kielteisen päätöksen saanut jäsen voi valittaa päätöksestä hallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

5 § Kuuleminen

Jokaiselle liiton jäsenelle, jota yksittäisasia koskee, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kuultavalle on
annettava mahdollisuus tutustua kaikkeen asiaan liittyvään aineistoon sekä varattava kohtuullisesti aikaa oman selityksensä antamista varten. Kuulemisen jälkeen puheenjohtajan ja sihteerin tulee luovuttaa kertynyt aineisto luottamusneuvostolle ja esittää samalla oma kirjallinen lausuntonsa.
Valmistelussa hankitun selvityksen lisäksi luottamusneuvosto voi pyytää kirjallisia lisäselvityksiä ja kutsua asianosaisen myös henkilökohtaisesti kuultavaksi luottamusneuvoston kokoukseen.

6 § Kurinpitoseuraamukset

Luottamusneuvosto voi antaa liiton jäsenelle kirjallisen huomautuksen tai varoituksen taikka tehdä
valtuuskunnalle esityksen liitosta erottamisesta.

Luottamusneuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

7 § Erottaminen

Liiton jäsen, joka on toiminut vastoin liiton sääntöjä, tarkoitusperiä, eläinlääkärien eettisiä ohjeita tai yleisiä eläinlääkärikunnan kollegiaalisuusperiaatteita taikka käyttäytymisellään alentanut eläinlääkärikunnan arvoa, voidaan erottaa liiton jäsenyydestä.

Tehdessään esityksen liiton jäsenen erottamisesta liitosta luottamusneuvoston tulee antaa valtuuskunnalle kaikki asiassa kertynyt aineisto ja perustella ehdotuksensa.

Luottamusneuvoston tehtyä erottamista koskevan esityksen on hallituksen varattava sille, jota asia koskee, tilaisuus antaa oma selityksensä valtuuskunnalle.

8 § Varoitus
Jos liiton jäsenen katsotaan vaikeuttaneen arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämistä liiton jäsenten keskuudessa tai toimineen liiton sääntöjen, eläinlääkärien eettisten ohjeiden, kollegiaalisuudesta annettujen määräysten taikka hallituksen tai valtuuskunnan päätösten vastaisesti, voidaan jäsenelle antaa varoitus, mikäli asiassa on todettavissa lieventäviä asianhaaroja.

9 § Huomautus

Mikäli liiton jäsenen toiminta täyttää 7 §:n tai 8 §:n tunnusmerkistöt, mutta moitittavaa tekoa on pidettävä vähäpätöisenä, voidaan jäsenelle antaa huomautus.

10 § Kurinpitomenettelyn julkisuus

Kurinpitomenettely ja siinä kertynyt aineisto eivät ole julkisia.

Luottamusneuvoston tulee ilmoittaa antamastaan kurinpitopäätöksestä hallitukselle. Hallitus päättää
kurinpitoseuraamusten julkaisemisesta Suomen Eläinlääkärilehdessä. Luottamusneuvoston on lausuttava mielipiteensä siitä, tuleeko huomautus- tai varoituspäätös julkaista.

11 § Jääviys

Luottamusneuvoston, hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten esteellisyydestä heidän osallistuessaan tämän toimintasäännön mukaisten asioiden käsittelyyn on voimassa, mitä laissa on säädetty tuomarin jääviydestä.

12 § Pöytäkirjat
Luottamusneuvoston kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenevät ratkaisut perusteluineen.
Luottamusneuvoston tulee tehdä vuosittain toiminnastaan kertomus valtuuskunnalle, josta ilmenee
käsiteltävien asioiden lukumäärä ja luonne.