Siirry sisältöön

Valiokuntien toimintaohje

Suomen Eläinlääkäriliiton valiokuntien toimintaohje

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 18.4.2008

1 § Toimintaohjeen soveltamisala

Liiton valtuuskunta ja hallitus voivat asettaa liiton sisäistä toimintaa varten pysyviä valiokuntia ja tilapäisiä työryhmiä. Valtuuskunta asettaa myös luottamusneuvoston. Toimintaohjetta sovelletaan valiokuntien lisäksi soveltuvin osin työryhmiin. Toimintaohjetta ei sovelleta liiton valtuuskuntaan, hallitukseen taikka luottamusneuvostoon.

Milloin toimintaohjeessa puhutaan hallituksesta, tarkoitetaan sillä valtuuskunnan asettamien
toimielinten kohdalla vastaavasti valtuuskuntaa.

2 § Valiokuntien tehtävät

Valiokuntien tehtävänä on toimialaansa kuuluvissa asioissa:
1) valmistella tarvittaessa asioita hallitukselle;
2) tehdä aloitteita ja esityksiä hallitukselle; sekä
3) hoitaa 11 §:ssä mainitussa valiokuntien toimintakuvauksessa nimetyt tehtävät

3 § Toimivalta

Valiokunta voi itsenäisesti ratkaista ne tehtäviinsä kuuluvat asiat, jotka eivät ole laajakantoisia tai
periaateluontoisia. Valiokunnalla on oikeus päättää liiton varojen käytöstä toimialaansa kuuluvissa
asioissa sille mahdollisesti osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Valiokunta voi niin halutessaan alistaa tehdyn päätöksen hallitukselle. Hallitus voi myös ottaa
ratkaistavakseen valiokunnan päättämän asian.

4 § Toimikausi

Valiokunnan toimikausi on liiton valtuuskunnan toimikauden pituinen. Hallitus voi tarvittaessa muuttaa
valiokunnan kokoonpanoa toimikauden aikana. Valiokunnan toimikausi jatkuu kunnes uusi valiokunta on
valittu.

5 § Järjestäytyminen

Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan sekä nimeää valiokunnan jäsenet ja varajäsenet joko
valiokunnan puheenjohtajan esityksestä tai oma-aloitteisesti. Valiokunta valitsee varapuheenjohtajan
keskuudestaan toimikausittain. Hallitus nimeää valiokuntien sihteerit.

Valiokunnan kokouksissa puhetta johtaa valiokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
valiokunnan varapuheenjohtaja.

Varajäsenet ovat yleisvarajäseniä, jotka tulevat estyneen jäsenen sijaan hallituksen päättämässä
etusijajärjestyksessä. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus valiokunnan kokouksissa silloin, kun he
eivät toimi varsinaisen jäsenen sijassa.

Valiokunnalla on asian laajuuden tai muun erityisen syyn perusteella oikeus asettaa tiettyä
tehtävää varten jaosto sekä nimetä siihen jäsenet keskuudestaan. Jaostolla ei ole itsenäistä
päätösvaltaa, vaan sen toimivalta rajoittuu asian valmisteluun.

6 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valiokunnan kokous on laillinen, kun valiokunta on asetettu liiton sääntöjen mukaan ja valiokunnan
kokoonpano vastaa hallituksen asettamispäätöstä.

Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun kokouksen esityslista on lähetetty valiokunnan jäsenille
vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta. Esityslista voidaan lähettää joko sähköpostilla tai
kirjepostissa. Erityisistä syistä valiokunta voidaan kutsua koolle lyhyemmässäkin ajassa.
Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet valiokunnan jäsenistä, joista
yhden tulee olla valiokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7 § Päätöksenteko

Valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat kokouksen esityslistan. Puheenjohtaja päättää,
mitkä asiat tulevat esityslistalle. Hyväksyessään esityslistan valiokunta voi enemmistöpäätöksellä
ottaa esityslistalle muitakin valiokunnan jäsenten esittämiä asioita.

Äänestettäessä päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan kanta. Vaaleissa tasatilanteessa ratkaisee arpa.

8 § Pöytäkirja

Valiokunnan kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa. Pöytäkirja tarkastetaan valiokunnan
seuraavassa kokouksessa taikka muulla valiokunnan soveliaaksi katsomalla tavalla.

Tarkastettu pöytäkirja on viipymättä toimitettava liiton hallitukselle.

9 § Kokouksesta tiedottaminen ja kokouspaikka

Valiokunnan kokousaika ja -paikka on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen kokousta liiton
toimistoon asianmukaisten kokousjärjestelyiden mahdollistamiseksi. Kokouksesta on
lisäksi toimitettava tieto niille liiton luottamus- ja toimihenkilöille, joilla on yleinen läsnäolo-oikeus valiokuntien kokouksissa.

Valiokuntien kokoukset on pidettävä tiloissa, joiden käytöstä ei aiheudu kustannuksia
liitolle. Erityisistä ja perustelluista syistä kokouksia voidaan pitää myös muissa tiloissa.

10 § Läsnäolo- ja puheoikeus

Liiton puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla on yleinen läsnäolo- ja puheoikeus
valiokuntien kokouksissa. Valiokunta voi kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita ja alustajia.

11 § Valiokuntien toimintakuvaus

Tätä yleistä toimintaohjetta täydentää valiokuntien toimintakuvaus, jossa nimetään valiokunnat
sekä valiokuntien tehtävät.