Kategoriat: 

Ensimmäinen eläinlääkäri erityispätevöityi terveydenhuollon tietotekniikkaan

Eva Kaistille myönnettiin ensimmäisenä eläinlääkärinä terveydenhuollon tietotekniikan eli eTerveyden erityispätevyys Eläinlääkäriliiton hallituksen kokouksessa keväällä.

Eläinlääkäriliitto perusti erityis­pätevyysjärjestelmän kah­delle alalle syksyllä 2019. Alat ovat kansainvälisen ter­veydenhuollon erityispätevyys ja terveydenhuollon tietotekniikan eri­tyispätevyys. Huhtikuussa myönnettiin ensimmäinen erityispätevyys.

Lääkärien erityispätevyyksien kriteereillä toimitaan

Erityispätevyyskoulutuksen kriteerit ovat samat Eläinlääkäriliiton myöntämille eri­tyispätevyyksille kuin Suomen Lääkäri­ liiton hallituksen hyväksymät kriteerit. Lääkäreille on jo mainittujen kahden erityispätevyyden lisäksi tarjolla 32 muutakin erityispätevyyttä.

Eläinlääkäriliiton jäseneen sovelletaan Lääkäriliiton kriteereitä soveltuvin osin erityispätevyystoimikunnan näkemyksen mukaisesti. Eläinlääkäriliiton erityispäte­vyyden myöntää hakemuksesta liiton halli­tus vain liiton jäsenelle. Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyystoimikunnas­sa eläinlääkäreitä edustaa Timo Wahlroos ja kansainvälisen terveydenhuollon eri­tyispätevyystoimikunnassa eläinlääkäreitä edustaa Kirsi Sario.

”Järjestelmäkehitystyössä ja lääketieteessä yhdistelmänä ei aika käy pitkäksi, aina voin oppia uutta”, sanoo Eva Kaisti.

”Tämä on intohimoni”

Eva Kaisti pyörittää työkseen etäeläinlää­käripalveluita ja kehittää telemedisiinaan liittyviä järjestelmiä sekä toiminta- ja palvelumalleja. Hän työskentelee perustamas­saan Veteva Oy:ssä.

Suomen telelääketieteen seura perus­tettiin vuonna 1995. Telemedisiinan edel­läkävijäyrityksiä ilmestyi alalle jo noin vuoden 2005 paikkeilla. Ihmislääketietees­sä telemedisiina on nykyään kunnissakin arkipäivää.

”Telemedisiina ja eHealth ovat intohi­mojani ja haluan olla kehittämässä niistä omaa erikoisalaansa eläinlääketieteeseen. Eläinlääketieteessä telemedisiinassa ollaan vielä lapsen kengissä, joten oli luontevaa hakeutua syventymään alaan ihmispuolelle ”, kertoo Kaisti.

Hän kertoo, että haastavinta kaikissa jatkokoulutuksissa on löytää kahden pie­nen lapsen yrittäjä-äitinä aikaa osallistua kaikille tarvittaville luennoille. ”Käytännön työkokemuksen saaminen ei minulle ollut ongelma, koska teen terveydenhuollon tietotekniikan kehittämistyötä päätyönäni, mutta uskoisin sen olevan suurin kompastuskivi muille koulutusta harkitseville:’ Eva Kaistin mielestä koulutuksessa oli kivointa nähdä, miten telelääketiede kehittyy ihmispuolella ja peilata sitä eläinlääke­tieteeseen ja sen tulevaisuuden näkymiin.

Uskottavuutta kansainvälisenä asiantuntijana

”Koen hyötyväni koulutuksen tuomasta uskottavuudesta kansainvälisenä asian­ tuntijana. Pätevöitymisen jälkeen olen saa­nut paljon haastattelupyyntöjä eri puolilta maailmaa ja on kiva jakaa omaa tietotai­toaan eteenpäin saaden puhua omasta into­ himostani, telelääketieteestä’, iloitsee Kaisti. Hän kertoo osallistuvansa ja perehty­vänsä mielellään erilaisiin asioihin, joten syventyminen uuteen tuo hänelle iloa – ja sen lisäksi hyötyä. ”Järjestelmäkehitystyössä ja lääketieteessä yhdistelmänä ei aika käy pitkäksi, aina voin oppia uutta:’

Kaisti pohtii, että digitalisaatiota ei voi pysäyttää ja oikein hyödynnettynä sen mahdollisuudet ovat mielettömät. ”Maa­ilma muuttuu, kuluttajien tarpeet ja halut muuttuvat ja ammattikuntamme on seurat­tava perässä’, sanoo Kaisti.” Yhdysvallois­sa puhutaan paljon asiakaskokemuksesta, asiakaspalvelusta ja asiakkaan osallistami­sesta eläimen hoitopolkuun, mihin meidänkin täällä Pohjolassa tulisi pyrkiä, muun muassa digitalisaation avulla:’

Hän kertoo myös, että etäeläinlääkäri­nä hän voi yhdistää ammattiosaamisensa eläinlääkärinä ja hyvän tasapainon työn ja muun elämän välillä. ”Teet arvokasta asiantuntijatyötä, mutta saat pienen hengähdystauon suorasta asiakasrajapinnas­ta. Etäeläinlääkintä mahdollistaa sen, että konsultaatioista ja niihin käytetystä ajasta voi veloittaa asiakasta’; toteaa Eva Kaisti.

Ammatillisen kehittymisen osoittamista

Erityispätevyys on lääkärille yksi tapa osoittaa ammatillista kehittymis­tä. Eläinlääkäriliitolla on kaksi erityispätevyyttä. Koska Eläinlääkäriliitolla ei ole vakiintuneita erikoisalayhdistyksiä, katsottiin ettei ole valmiuksia perustaa useampia erityispätevyyksiä. Nykyisten kahden kriteerit ovat sa­mat kuin Lääkäriliiton kriteerit.

Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys ei rajoitu pelkästään tietojärjestelmiin, vaan ottaa huomioon myös toiminnallisetja kirjauk­ siin liittyvät asiat.

Tavoitteena on luoda asiantuntijalääkärien verkosto, joka toimii alan yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyökumppani­na. Erityispätevyyden omaavien asiantuntijoiden verkosto edistää lääkä­rien ammatillisen ja lääketieteen osaamisen tehokasta hyväksikäyttöä alan kehityksessä. Kansainväliset yhteydet ja erityisesti EU-kehityksen seuranta ovat tärkeitä.

Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyyden lähtökohta on, että kaikessa terveyden edistämiseen tähtäävässä työssä tarvitaan tietoa ja osaamista koskien globalisaation sekä globaalien haasteiden, ilmiöiden ja toimien vaikutuksista ihmisten terveyteen sekä terveydenhuoltoon. Terveyshaasteet ovat suuria erityisesti matalan tulotason maissa, sekä haavoittuvissa väestöryhmissä ympäri maailman. Erityispätevyydessä perehdytään erityisesti matalan tulotason maiden ja ryhmien erityishaas­teisiin. Erityispätevyydestä hyötyvät erityisesti lääkärit, jotka toimivat:

Suomessa terveydenhuollon suunnittelu-, hallinto- ja johtotehtävissä kansainvälistä työtä tekevissä organisaatioissa Suomessa, ulkomailla tai maailmanlaajuisesti ja matalan tulotason maiden väestön ja haavoittuvien väestöryhmien terveyden edistämisessä

Kaikista erityispätevyyksistä suoritusvaatimuksineen on lisätietoa Lääkärilii­ton sivulla www.laakariliittofilpalvelutlkoulutuksetlerityispatevyydet

Teksti: Anna Parkkari

Kuvat: Eva Kaisti

Juttu on ensimmäisen kerran julkaistu Eläinlääkärilehdessä 6/2021.

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli