Siirry sisältöön

Työelämän lakipaketti

Yleinen lakipaketti soveltuu eläinlääkärien toimialalla parhaiten yksityissektorin tarpeisiin. Lakipaketin tarkoitus on taustoittaa työoikeuden normeja ja toimia jäsenten työelämätietouden itseopiskelussa tukena. Lakipaketin sisältö on vain jäsenille.

Kenelle?

Yksityissektorille parhaiten soveltuvan lakipaketin tarkoitus on taustoittaa työoikeuden normeja ja toimia jäsenten työelämätietouden itseopiskelussa tukena. Julkisen sektorin virkasuhteita sääntelevät lait voivat poiketa työsopimussuhteisten säätelystä osin merkittävästikin.

Lisäksi virka- ja työehtosopimuksissa voi olla laista poikkeavia määräyksiä. Lakipaketti soveltuu siten julkisen sektorin tarpeisiin ns. soveltuvin osin, ja julkisella sektorilla toimivien kannattaa aina ensin tarkistaa, mitä asiasta on sovittu virka- tai työehtosopimuksessa.

Eläinlääkäriliitto on tilannut Työelämän lakipaketin käyttöoikeuden Tekniikan Akateemiset TEK:ltä. Pakettia päivitetään säännöllisesti, koska työoikeuden lainsäädäntö muuttuu ja kehittyy jatkuvasti.

Työsopimuksen tekeminen ja muuttaminen

Työsopimuksen teko

Johtajan työsopimus

Koeaika

Määräaikainen työsopimus

Kilpaileva toiminta ja kilpailukieltosopimus

Liike- ja ammattisalaisuudet sekä salassapitosopimus

Etätyösopimus

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Vaihtelevan työajan sopimukset (Eläinlääkäriliiton aineisto)

Työsuhteen päättäminen/päättyminen

Irtisanomisaika

Työsopimuksen irtisanominen työntekijän toimesta

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

Työntekijästä johtuva irtisanomisperuste

Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta

Työsopimuksen päättämismenettely

Sopimus työsuhteen päättämisestä

Muutosneuvottelut

Yhtä työntekijää koskeva yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä

Irtisanotun työntekijän takaisin ottaminen

Työllistymisvapaa

Irtisanotun tai lomautetun muutosturva

Eroamisikä

Työtodistus

Työaika

Työaika – mikä kaikki on työaikaa?

Työaikalain soveltamisala

Lisä-, yli- ja sunnuntaityö

Vuosiloma

Vuosiloma

Lomaraha ja lomaltapaluuraha

Säästövapaa

Perhevapaat

Raskaus- ja erityisraskausvapaa

Vanhempainvapaa

Hoitovapaa

Isyysvapaa

Osittainen hoitovapaa

Tilapäinen hoitovapaa

Poissaolo pakottavista perhesyistä

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

Muut poissaolot (vapaat, eläke)

Sairasloma ja sairausajan palkka

Opintovapaa

Vuorotteluvapaa

Luottamustehtävät

Luottamusmies

Luottamusvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu

Hallintoedustus 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Tasa-arvolain vastainen syrjintä

Työpaikkakiusaaminen (häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu)

Muut työsuhdeasiat 

Jatkuva vuoropuhelu

Lomautus

Konkurssi

Varoitus

Palkkaturva

Palkanmaksun viivästyminen

Liikkeen luovutus

Työsuhdekeksinnöt

Huumausainetestit

Kameravalvonta

Sähköpostiviestin suoja

Vanhentumisajat

Hyödynnä suosituksiamme

Tarjoamme jäsenillemme esimerkiksi palkka ja työehtosuositukset, jotka on hyvä käydä läpi. Suositukset sivulta löytyy kaikki julkaisemamme suositukset.